Vedtekter for Mayaki Caritas

Vedtatt av stiftelsesmøtet 11. november 2018

§ 1 Formål

Mayaki Caritas er en veldedig organisasjon for barn i Zambia..

Mayaki Caritas skal:

 • jobbe for å skape et utdanningstilbud på grunnskolenivå til barn i Zambia (mottagere)
 • jobbe for å skape et førskoletilbud på grunnskolenivå til barn i Zambia (mottagere)
 • minimere pengebruk til andre formål enn mottagere eller de som direkte bidrar til at mottagere får utdanning
 • jobbe mot korrupsjon ved å kanalisere mest mulig av pengene direkte til mottagere

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Mayaki Caritas er en frittstående organisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Mayaki Caritas er åpent for alle som vil bidra til foreningens formål. Medlemmer som

 • urettmessig tilegner seg foreningens midler eller
 • i ond tro (ikke tilstrekkelig god tro) bidrar til at foreningens evne til å oppnå sine formål reduseres

kan ekskluderes av styret.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten, som gjelder per kalenderår, fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Mayaki Caritas’ høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Mayaki Caritas’ årsmelding
 2. Behandle Mayaki Caritas’ regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingenten
 5. Vedta Mayaki Caritas’ budsjett
 6. Velge:
  • styremedlem(mer)
  • valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

Mayaki Caritas ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Mayaki Caritas’ økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere Mayaki Caritas utad
 5. Styret er valgbart fra personer som har stemmerett ved foreningens årsmøter
 6. Hvert styremedlem kan alene tegne organisasjonen hvis det foreligger et styrevedtak eller vedtak fra årsmøte.
 7. To styremedlemmer kan sammen ta opp lån på vegne av foreningen hvis
  • a) det foreligger et vedtak på årsmøtet, eller
  • b) Styrevedtak foreligger og
   • i) samlede renteutgifter ikke overstiger fem prosent av foreningens inntekter og
   • ii) låneopptaket er gjort for å sikre gjennomføring av foreningens formål
 8. Disponering av midler i henhold til §11 Økonomi

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Økonomi

Mayaki Caritas er en selvstendig organisasjon og rettssubjekt. Ingen enkeltperson kan disponere foreningens formue. Ingen medlemmer eller styremedlemmer har krav på utdeling av overskudd. Organisasjonen hefter for gjeld alene.

Foreningens medlemmer eller styre skal ikke motta godtgjørelse. Foreningen kan utbetale godtgjørelse til tredjepart som utfører arbeid for foreningen. Medlemmer kan ikke motta godtgjørelse via tredjepart.

Styret skal utarbeide egen instruks for utbetaling av beløp fra foreningens midler. Én person alene kan forestå utbetalinger på vegne av foreningen under forutsetning av dette skjer i henhold til instruks.

Hvis

 • instruks ikke foreligger eller dekker situasjonen, eller
 • styrevedtak ikke foreligger, eller
 • årsmøtevedtak ikke foreligger,

kan utbetalinger av foreningens midler kun utføres av to styremedlemmer i fellesskap såfremt utbetalingen er av begrenset art og er i samsvar med foreningens formål.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres)

Oppløsning av Mayaki Caritas kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.